DỰ ÁN KHU NHÀ Ở XÓM MỎ – LƯƠNG SƠN HÒA BÌNH

DỰ ÁN HUD LƯƠNG SƠN – HÒA BÌNH

( DỰ ÁN KHU NHÀ Ở XÓM MỎ – LƯƠNG SƠN – HOÀ BÌNH)